135 СОУ Ян Амос Коменски
135 СОУ Ян Амос Коменски

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

» Вход в ел.дневник
Документи, графици, заповеди и ваканции

 

Документи, графици , заповеди и ваканции 

 

2022 / 2023 година

 Ковид-19

      1. Правила за организиране на работата през учебната година в условия на COVID-19

      2. Правила при съмнение или случай на COVID-19 през учебната година

      3. Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

  Стратегия

     1. Стратегия за развитие на  135 СУ „Ян Амос Коменски“ 2020/2024 г.

  Правилници 

      1.  Правилник за дейността и устройството на училището 2022/2023

      2. Правилник за Вътрешния трудов ред 2022/2023 - актуализиран към 01.01.2021 г.

   Планове

           1. Годишен план за дейността на училището 2022/2023

           2. План за Квалификационната дейност 2022/2023

           3. План за действие 2022г.за безопасност на движението по  пътищата

     4.УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ по класове от I до VII клас

 Правила

         1. Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни

         2. Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование  2020/2021

         3. Правила за работа с Електронен дневник 

         4. Вътрешни правила за работната заплата (ВПРЗ) - актуализирани към 01.01.2021 г.

   Програми

           1. Училищна програма за задържане на учениците в училище-2022/2023

           2. Училищна програма за подобряване резултатите на учениците от НВО и ДЗИ

          3. Училищна програма за намаляване риска за отпадане на ученици - 2022/2023

           4.  Програма за предоставяне на равни възможности

 

Графици 

 Дневно разписание

 Седмично разписание I срок 2022/2023

  Седмично разписание II срок 2022/2023      

Механизми, системи и други

     1. Етичен кодекс 2022/2023

     2.  Механизъм за контрол на редовно и точно отразяване отсъствията на учениците в задължителната училищна документация - 2020/2021

     3. Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилието - 2022/2023

     4. Мерки за повишаване качеството на образованието - 2022/2023

     5.  Механизъм за съвместна работа с институциите - 2022/2023            

 Приложения

·         Заповед ДЗИ и график  

·         Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)

·         Заповед НВО и график (IV, VII и X клас)

 

      


УЧЕБЕН ПЛАН VIII-XII клас

 

Професионално направление: 762 „Социална работа и консултиране“

 

Професия: „ Сътрудник социални дейности“

 

Специалност:  „Социална работа с деца и семейства в риск“

 

 

  

 

1.     ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ФВС

2.    ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ

3.    ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ 

 

© 2011 - 135-то СОУ Ян Амос Коменски. Всички права запазени.