135-то средно общообразователно училище "Ян Амос Коменски" – София


Профил на купувача

Списък на обществените поръчки,
възлагани чрез събиране на оферти с обява

2017

Обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста, чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на електронна техника и бели магнитни дъски за нуждите на 135 СУ „Ян Амос Коменски” - гр. София”.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060880

Краен срок за получаване на оферти: 31.01.2017 г. до 16:30 часа.

Наименование на документа Дата и час на публикуване
 
Обява № 459/24.01.17 г. 16:34/24.01.2017 г. .pdf
Образци 16:35/24.01.2017 г. .doc
Документация 16:35/24.01.2017 г. .pdf
Протокол №1 14:55/06.02.2017 г. .pdf
Договор и приложение 14:33/17.02.2017 г. .pdf

Вътрешни правила

Наименование на документа Дата на публикуване
 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и за поддържане на профила на купувача .pdf