135-то средно общообразователно училище "Ян Амос Коменски" – София


Профил на купувача

Списък на обществените поръчки,
възлагани чрез процедури по ЗОП

2017

Публично състезание с предмет: "Съвместни познавателни и спортни дейности на деца от различни етноси в 135 СУ "Ян Амос Коменски", провеждане на двудневна екскурзия до гр. Трявна и гр. Велико Търново за 200 ученици, придружени от 16 учители и медицинска сестра; провеждане на „Зелено училище” /5 дни с 4 нощувки/ за 200 ученици, придружени от 16 учители и медицинска сестра; провеждане през лятото на 10 дневно „Синьо училище” /10 дни с 9 нощувки/ на морe, придружени от 16 учители, ръководител на лагера, ръководител културно-масова дейност, медицинска сестра и спасител".

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 04762-2017-0001

Краен срок за получаване на оферти за участие 30/03/2017 г. до 16:30 часа.

Наименование на документа Дата и час на публикуване
 
Решение за откриване на процедурата 17:34/09.03.2017 г. .pdf
Обявление за поръчката 17:34/09.03.2017 г. .pdf
Документация 17:34/09.03.2017 г. .pdf
Заявление за участие - Образец № 1 17:38/09.03.2017 г. .doc
ЕЕДОП - Образец № 2 17:38/09.03.2017 г. .doc
Техническо предложение - Образец № 3 17:38/09.03.2017 г. .doc
Ценово предложение - Образец № 4 17:38/09.03.2017 г. .doc
Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 5 17:38/09.03.2017 г. .doc
Декларация за подизпълнител - Образец № 6 17:38/09.03.2017 г. .doc
Декларация за трето лице - Образец № 7 17:38/09.03.2017 г. .doc
Проект на договор - Образец № 8 17:38/09.03.2017 г. .doc
Разяснение 12:44/24.03.2017 г. .pdf
Съобщение по чл. 53 от ППЗОП 09:23/31.03.2017 г. .pdf
Протокол №1 14:11/06.04.2017 г. .pdf
Съобщение по чл.57 ал.3 от ППЗОП 11:03/18.04.2017 г. .pdf
Протокол №2 13:37/24.04.2017 г. .pdf
Протокол №3 13:37/24.04.2017 г. .pdf
Доклад 13:37/24.04.2017 г. .pdf
Решение 13:37/24.04.2017 г. .pdf
Договор 14:41/19.05.2017 г. .pdf
Приложение към договор 14:41/19.05.2017 г. .pdf

Вътрешни правила

Наименование на документа Дата на публикуване
 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и за поддържане на профила на купувача .pdf